היערכות לקראת תום שנת המס 2014

היערכות לקראת תום שנת המס 2014 – המדריך המלא

מטרת הנ"ל הנה לעורר ולהפנות את תשומת לבכם לנושאים חשובים וכמובן שצריך ורצוי, לפני כל ביצוע פעולה ו/או מהלך, לפנות לייעוץ פרטני שכן כל נושא לגופו.

בנוסף הנ"ל הובא למתן מידע כללי ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי אחר.

 הגדרות

 

 • עצמאי– מוגדר בפקודה כאדם שהכנסתו באה מכל מקורות ההכנסה, אך לא מעבודה אצל מעביד, אשר ממננו הוא מקבל משכורת.
 • שכיר – מוגדר בפקודה כאדם המשתכר או מרוויח מעבודה.  הפקודה מאפשרת למעבידו לשלם בעבורו לביטוח לאומי, לפיצויים, לקופת גמל.

שכירים, שאינם חייבים להגיש דוחות למס הכנסה, זכאים לקבל החזרי מס בעבור שש שנים, שקדמו להגשת הבקשה להחזר.  אותו כלל חל גם על נישומים אחרים, בעלי הכנסה שלא מעסק או ממשלח יד ושאינם חייבים בהגשת דוחות.  וכך, שכיר שמגיש דוח להחזרי מס בשנת 2011, זכאותו להחזר מס תהיה מוגבלת לשנת המס 2005 ואילך.

 • חישוב נפרד לבני זוג – לפי סעיף 64ב(ב) לפקודה – "…רשאים בני זוג ביחד להודיע בכתב לפקיד השומה, לפחות שלושה חדשים לפני תחילתה של שנת מס פלונית, כי הם בוחרים שבן הזוג האחר (מבן הזוג שקב פקיד השומה) ייחשב כבן זוג רשום."

בני הזוג אינם זכאים לחישוב נפרד, כאשר הכנסת בן זוג באה מחברה או משותפות, אשר בה יש לשני בני הזוג או לבן הזוג השני –

בחברה – זכות בהנהלה או 10% מזכות ההצבעה

בשותפות – 10% לפחות מהונה או מהזכות לרווחיה אלא אם כן לבן הזוג שמקבל את ההכנסה הייתה הכנסה מהחברה או מהשותפות זמן סביר ולא פחות משנה לפני הנישואין, או חמש שנים לפני שלבן הזוג השני הייתה זכות כלשהי.

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 106 נקבע שהזכות לחישוב נפרד תהיה גם מהכנסה "מדמי שכירות" שמקבל אדם מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו, שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.

עניין זה "אדם" – לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו.

שני בני זוג העובדים ביחד בעסקם המשותף, יהיו זכאים, כל אחד מהם, לחישוב מס הכנסה נפרד.  אולם, כדי למנוע רישום פיקטיבי של בן זוג כעובד בעסק המשותף, נקבעו תנאים מגבילים אחדים :

 1. החישוב הנפרד לא יותר אם בן הזוג יש מקור הכנסה נוסף מיגיעה אישית.
 2. הודעה על התביעה לחישוב נפרד של המס תימסר לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס.  אולם אם שוכנע פקיד השומה שלא ניתן היה למסור את ההודעה במועד, ניתן למוסרה במועד אחר.
 3. תוקפה של הודעה על תביעה לחישוב נפרד היא לשלוש שנות מס, החל מתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד וכמובן, כל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים הנדרשים המזכים בחישוב נפרד.
 4. החישוב הנפרד יותר לבני הזוג, בתנאי שכל אחד מהם עובד 36 שעות לפחות בשבוע בעסק המשותף, במשך 10 חודשים או יותר בשנת המס ועוד תנאים בעניין.
 5. סעיף 66(ה) לפקודה ולסכום התקרה הנמוך.
 6. בני זוג רשאים לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתם כמפורט לעיל עד סכום של 49,680 ₪ בשנת המס 2013 (השנה האחרונה בה חל הסדר זה).

ארצה להפנות את תשומת הלב לפס"ד מלכיאלי, שבו ביהמ"ש קבע באופן סופי כי בני זוג העובדים בעסק בבעלותו של אחד מהם לא יהיו זכאים לחישוב נפרד גם אם יוכיחו את נחיצות עבודת בן הזוג בעסק ואת סבירות השכר, האפשרות היחידה לחישוב נפרד נותרה לפי סעיף 66 (ה).

החל משנת המס 2014 תוקן החוק, ובני זוג זכאים לחישוב נפרד אם התקיימו כל אלה :

 1. יגיעתו האשיית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצר ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.
 2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור.
 3. ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג ובית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

ניהול חשבונות ודיווח

יש שתי שיטות דיווח על פעולות העסק :

 1. דיווח לפי בסיס מצטבר.
 2. דיווח לפי בסיס מזומן – על פי התקבולים והתשלומים בפועל בלבד, ניתנת לבעלי מקצועות חופשיים, לבעלי מלאכה ולעסקים קטנים.  נישום המדווח לפי שיטת מזומן חייב לדאוג שכל הוצאותיו לרבות על אלה : משכורת, תשלומים סוציאליים, טלפון, חשמל, צורכי משרד, מסים, פרסום וכו' ישולמו בשיקים שיימשכו מהבנק עד סוף שנת המס דהיינו עד 31.12.2011 כלומר ניתן להקדים רכישות.

צריך לשים לב שהכנסה בשיק עתידי ייחשב כהכנסה רק במועד פרעונו של השיק עם זאת מודגשת כאן החובה להוציא קבלה או אישור (אך לא חשבונית מס) מיד עם התשלום גם אם השיק הוא דחוי.

הודעה על תחילת התעסקות

אדם שפתח עסק או שהחל לעסוק במשלח יד, ששינה את מקום עסקו או ששינה את סוג עסקו, חייב להודיע לפקיד השומה על כך בכתב לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק או ביצוע השינוי.  אי קיום הוראה זו מהווה עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר שנה או קנס כספי.

לעניין מע"מ – על החייב במס להירשם לא מאוחר מן היום שבו החל בעסקיו או בפעילותו.  אי רישום במועד גם ימנע את ניכוי התשומות שרכש האדם.

מלאי

יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31.12.2014

עם זאת, אפשר לערוך, ללא אישור, את הספירה בתוך 10 לפני או אחרי תאריך זה, ולבצע את ההתאמות הדרושות, כדי להגיע למצב המלאי בתאריך הקובע.  אפשר לאף לערוך את הספירה בתוך 30 יום לפני או אחרי תאריך זה, בהודעה בכתב ומראש לפקיד השומה, ולערוך את ההתאמות.  רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות במצויות בבעלות העסק או ברשותו.  סחורות המצויות במקום, ושייכות לאחר, יירשמו בנפד.  כן יש לערוך רשימה לסחורות שהייכות לעסק ומצויות בידי אחרים.

המפקד צריך לכלול את כל הטובין השיכיים לעסק (לרבות טובין שנמכרו אך טרם נשלחו ללקוח – בנפרד ובציון שם הבעלים)

מובן שטובין השייכים לאחרים לא ייכללו בחישוב שווי המלאי.

גליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב, יירשמו הכמות ויחידת המדידה.

חובה לרשום עליהם את תאריך המפקד ואת שמות הפוקדים, ועליהם לחתום על כל גיליון.

שמירת מערכת החשבונות

יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת, או 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר.

מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, חוזים ופרוטוקולים, שהנישום אינו חייב לנהל על פי הוראות ניהול ספרים, אך ניהל אותם מרצון או מכוח דין אחר, יש לשמור במשך 3 שנים לפחות מיום הגשת הדוח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.

רצוי לשמור דוחות שנתיים על עובדים לתקופה בלתי מוגבלת, משום שהם עלולים להתבקש למימוש זכויות בביטוח לאומי וכיוצ"ב.

הכנסות שכירות

יש כמה היבטי מיסוי יש התייחסות לעיתוי ההכרה בהכנסה יש התייחסות לחישוב המס (יש כמה חלופות) ויש התייחסות לחבות במע"מ ולחבות בדמי ביטוח.

מסלולי המיסוי –

נתמקד במיסוי כאשר המשכיר הוא יחיד, כאשר חב' משפחתית יהיה אותו הדין ואילו אם חברה

משכירה ההכנסה תמוסה בשיעור הקבוע בסעיף 126 לפקודה.

השכרת דירת מגורים –

יחיד משכיר דירת מגורים לצורך מגורים והשוכר הוא יחיד או חבר בני אדם.

א.      פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים – לפיו יינתן פטור חודשי בתנאי שהכנסות השכירות החודשית לא עולות על 5,080 ₪ בשנת המס 2014.

במידה וההכנסות השכירות עולות על הפטור, אזי יש להפחית מסכום הפטור את הסכום שבו עולה  הכנסת השכירות על סכום התקרה.

ב.      מסלול 10% –  המשכיר משלם מס בשיעור של 10% על כל ההכנסה.  אין שום אפשרות לניכוי, קיזוז, זיכוי או פטור.

ג.        פחת – בעיקרון במסלול זה ניתן לנכות פחת לפי שיעור של 2% ובנוסף ממדדים את הפחת בדרך כלל מיום המכירה ועד יום תחילת שנת המס, ומחצית עליית המדד בשנת המס המדוברת.

במסלול הפחת, תקנה 2(ג) לתקנות האמורות קובעת כי נישום שבחר במסלול כאמור לא יהא זכאי לכל פחת אחר, לתוספת פחת, לניכוי ולהפחתה המגיעים לו על פי כל דין בשל הדירה האמורה.  ועדיין עמדת רשות המסים היא כי נישום כאמור זכאי לנכות הוצאות אחרות.

 

השכרת נכס עסקי –

בעיקרון המיסוי יהיה לפי הוראות סעיף 121 לפקודה.  ייתכן שהכנסה זו תמוסה כאילו מדובר בהכנסה מיגיעה אישית.  אם הכנסה זו תיחשב הכנסה מיגיעה אישית ניתן ליהנות כאן מהוראות סעיף 9(5) לפקודה.  יש מסלול נוסף שרואה בהכנסת שכירות כאילו מדובר בקצבה כמובן כפוף לתנאים שבסעיף 9ד לפקודה.

 

הכנסות שכירות מחו"ל –

ההכנסה החייבת תמוסה בשיעור של 15%.  במסלול זה ניתן לנכות רק פחת, ואין בו קיזוז, זיכוי או פטור.  אין גם קיזוז בגין המס הזר.

תנאי להפעלת סעיף 122א לפקודה הוא שאין מדובר בהכנסה מעסק.  במיסוי הכנסות שכירות מחו"ל אין הבחנה בין דירות מגורים לבין נכס עסקי.  הכנסה שתמוסה מכוח סעיף 122א לפקודה פטורה מדמי ביטוח.

 

 

ניכוי מס במקור –

אם השוכר ירצה לדרוש בניכוי את הוצאות השכירות ולמשכיר תהיה הכנסה חייבת, יחולו תקנות מס הכנסה בגין ניכוי מתשלום דמי שכירות.  יש לשים לב שבמקרה שעובדים מהבית ומדובר בדירה שכורה אם רוצים לנכות חלק יחסי משכר הדירה כהוצאה – תחול חובת ניכוי מס במקור.  לא בטוח כי המשכיר, שייתכן שמדווח על השכרת הדירה כהשכרה פטורה למגורים ישמח להסדר כאמור.

 

זקיפת ההכנסות –

נקבע כי ההכנסה מרכוש תיזקף לבן הזוג שהכנסותיו האחרות גבוהות מהכנסות בן זוגו.

סעיף 66(ב) לפקודה מאפשר לבני זוג לבקש, ולקבל, שהכנסות מרכוש שהוא מהמקורות שיפורטו להלן, יתוספו לעניין חישוב המס להכנסות אותו בן זוג שהוא בעל הרכוש האמור.

הרכוש שאפשר לבקש, ולקבל חישוב נפרד לגבי הכנסות הנובעות ממנו הוא:

 1. רכוש שהיה בבעלות אחד מבני הזוג שנה לפחות לפני נישואיו.
 2. רכוש שנתקבל בירושה במהלך הנישואין אצל אחד מבני הזוג.

הכנסה מרכוש שיתבקש לגביה חישוב נפרד כאמור לעיל תיתוסף להכנסות האחרות של אותו בן זוג וחישוב המס ייעשה על סך כל הכנסתו והיא כוללת את ההכנסה הזו.

 

הכרה בהוצאות רכב –

בשנת 2008 בוטלה הנוסחה לעניין שיעור ההכרה בהוצאות רכב, שהתבססה על מספר הק"מ שנסע הרכב במהלך שנת המס וכן הקביעה כי 9,900 ק"מ שימשו לנסיעה פרטית.

כללי הניכוי –

א.      רכב תפעולי – ההוצאה תותר במלואה.

ב.      רכב שהועמד לרשות העובד – ההוצאות יוכרו במלואן – בהחנה שנזקף שווי במשכורת העובד.

ג.        רכב שלא שימש לייצור הכנסת עבודה – תלוי בסוג הרכב :

 1. רכב למעט אופנוע שסיווג L3 ולמעט רכב כאמור להלן – סכום הוצ' החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה, או סכום בגובה 45% מהוצ' החזקת הרכב, לפי הגבוה.
 2. לגבי אופנוע שסיווגו L3 – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש או סכום בגובה 25% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה.
 3. לגבי רכב שסיווגו M1 שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי או מונית, סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 90% מהוצ' החזקת הרכב, לפי הגבוה.
 4. לרכבים נוספים אפשר לפנות למשרדי בכדי לקבל הנחיות, הן בנוגע לשווי וכן בנוגע להכרת הההוצאות.

ד.      ראוי לציין שמדובר בסעיף בהוצאות למס הכנסה ולא למע"מ!.

הפסדים

הפסד עסקי שנוצר בשנה השוטפת ניתן לקיזוז מכל הכנסה באותה שנה (הכנסה של בן הזוג שממנו נוצר ההפסד.  במקרה של חישוב משותף, ניתן לקזז את ההפסד גם מהכנסה של בן/בת הזוג)

הפסד עסקי מועבר יקוזז מהכנסות מעסק או ממשלח יד לרבות מרווח הון מעסק.

החל משנת 2007 ניתן לקזז הפסד מועבר מעסק שנוצר משנת 2007 לעומת הכנסה ממשכורת בהתקיים תנאים כגון שהפסיק את תעסקותו וכו'.

מאידך הפסד מהשכרת בניין ניתן לקזז מהכנסות מאותו בניין בלבד בשנים הבאות לרבות שבח אם יימכר הבניין.

 

הפסד הון ניתן לקיזוז מרווח הון בלבד.

יתרת הפסד הון שלא קוזזה בשנת המס השוטפת ניתנת לקיזוז במשך שנות המס הבאות לאחר השנה שבה נוצר ההפסד.

 

סדר קיזוז ההפסדים –

המישור הפירותי

 1. הפסד שוטף של אדם מעסק או ממשלח יד, ניתן לקזזו כנגד הכנסה חייבת של אותו אדם.  הקיזוז מבוצע בשנה שבה נוצר ההפסד ושבה נוצר הרווח, דהיינו לא הפסד מועבר מש.ק.
 2. היה ומבוצע חישוב נפרד לבני זוג, ניתן להעביר הפסד בין בני הזוג.  לא יותר להעביר הפסד של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני אם יש לבן הזוג שלו יש הפסד, קיימת גם הכנסה שממנה ניתן לקזז את ההפסד.
 3. במקרה שאי אפשר לקזז את ההפסד בשנה שבה נוצר, יועבר ההפסד לשנים הבאות.

הוצאות מיוחדות –

 • מתנות ללקוחות – להכין רשימה של מקבלי המתנות.  תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות על מתנות, אשר ניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות, בשיעור של 210 ₪ לשנה בשנת המס 2014.
 • אש"ל לעובדים – יש לראות בארוחות לעובדים בבחינת טובות הנאה כלומר צריך לזקוף שווי במשכורת בגין אותם ארוחות ואת ההוצאה להכיר במלואה (בהנחה שנזקף שווי) כולל דרישת המע"מ.
 • נסיעות לחו"ל – לתעד ולשמור כל מסמך המעיד כי הנסיעה לחו"ל הייתה לצורך עסקים.

יש להכין דוח נסיעה לחו"ל וכדאי להיעזר במשרדי בכדי להכין דוח שכזה.

לפי התקנות יוכרו ההוצאות הבאות :

א.      כרטיס טיסה – מחלקת תיירים 100%, מחלקת עסקים/ראשונה – 100% ממחיר כרטיס טיסה במחלקת עסקים באותה טיסה.

ב.      לינה בחו"ל –

בנסיעה שכללה עד 90 לינות – בעבור 7 לינות ראשונות – כול הוצאות הלינה לפי קבלות או 262$ ללינה, לפי הנמוך ביניהם.  בעבור שאר הלינות עד 115$ ללינה לפי קבלות מעל 115$ ללינה 75% לפי קבלות, אך לא פחות מ 115$ ללינה ולא יותר מ 197$.

בנסיעה שכללה יותר מ 90 לינות – לפי קבלות אך לא יותר 115$ ללינה.

 

שתי נסיעות או יותר שלא הייתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של 14 יום לפחות, ייחשבו לנסיעה אחת (רק בנסיעה של למעלה מ 90 לינות).

ג.        שכירות רכב – עד 58$ ליום.  סכום ההוצאה כולל גם הוצאות הפעלת הרכב כגון דלק וחנייה.

ד.      הוצאות אחרות – אם נדרשו הוצאות לינה, יוכרו הוצ' אלו עד 74$ ליום, אם לא נדרשו הוצאות לינה, יוכרו הוצ' אלו עד 123$ ליום.

 

יש לשים לב שיש מדינות בהן תקרת ההוצאות היא גבוהה יותר.

 

 • ניכוי הוצאות כיבוד – מותרים בניכוי 80% מהוצאות כיבוד קל במקום העיסוק שלו דהיינו המקום שבו הנישום מנהל דרך קבע את עיסוקו.

ה 20% הנותרים מהווים הוצאות עודפות שעליהם צריך לשלם מקדמות בשל עודפות.

כיבוד קל ייחשב משקאות קרים וחמים, עוגיות וכיו"ב פריטי מזון קלים הניתנים לאורח, המבקר במקום העיסוק לצרכי פעילותו של הנישום וכן לעובדים.  הוצאות אחרות למזון ולמשקה לא ייכללו בגדר כיבוד.

לא מותר ניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל.

 • הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ – אם הלינה נעשתה במרחק של פחות מ 100 ק"מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים, אלא אם כן פקיד השומה אישר כי הלינה הייתה הכרחית לייצור הכנסה, יוכרו הוצאות אלו כניכוי.
 • ניכוי בשל ביטוח לאומי – ממולץ להקדים ולשלם את תשלום דצמבר לפני סוף דצמבר שתשלום זה ייכנס לאישור תשלומים ושרק על פיו פקיד השומה יכיר בתשלומים.

הוצאות סוציאליות –

לפי פקודת מס הכנסה, 52% מדמי הביטוח הלאומי מותרים בניכוי מהכנסה החייבת במס.

נישומים שהכנסתם גדלה בשנת המס, והיא מעבר לסכום שלפיו הם משלמים דמי ביטוח, רצוי שיגדילו את התשלום השנה, כדי לקבל את הניכוי ממס הכנסה עוד בשנה זו.

נשים העובדים בעסקי בעליהן נחשבות ל"אישה עוזרת" והן משלמות דמי ביטוח לאומי כעצמאיות.

אם פקיד השומה שתכנע שהאישה עובדת ביגיעה אישית בעסק שההכנסה ממנו נזקפת לבעל, יותרו דמי הביטוח הלאומי בניכוי כתוספת לניכוי שמקבל הבעל על דמי הביטוח הלאומי שהוא משלם בעבור עצמו.

 • קופות גמל – החוק אינו מאפשר למשוך כספים שנצברו באופן חד פעמי עם זאת בהגיע העמית לגיל פרישה יוכל להוון חלק מכספי הצבירה חוק זאת אם יוכיח הפורש שמובטח לו סכום קצבה מזערי בסך של 3,850 ₪ (=שכר מינימום) בצמוד למדד (בשנת 2014 – 4,481 ₪) וכפוף להסדרי ההיוון הקבועים בתקנון הקופה.  משיכת הכספים באופן חד פעמי על ידי מי שאינו עומד בתנאים האמורים (גיל, הוכחת קצבת מינימום של 4,481 ₪ בשנת 2014) מהווה משיכה שלא כדין שחייבת במס מינימלי בשיעור 35% (עד לגובה המס השולי הגבוה מביניהם).

הזיכוי בגין הפקדה בכל סוגי הקופות עומד על 35%.

הזיכוי בגין הפקדה לביטוח חיים תזכה ב 25%.

עמית מוטב מקבל זיכוי בגין הפקדה לקופ"ג לקצבה גם עבור ילדיו שמעל גיל 18 (עמית מוטב – מוגדר מי שהפקיד לקופ"ג לפחות 17,448 ₪ בשנת 2014).

הפקדות שיש בגינן זכאות הן לזיכוי והן לניכוי, ניתן לבחור ביניהן, כאשר כל עוד המס השולי נמוך מ 35% הוא מסלול הזיכוי העדיף לשכיר אולם כאשר המס השולי גבוה מ 35% מסלול הניכוי עדיף כיוון שחסכון המס באופן אפקטיבי שווה ליותר מ35% זיכוי.

כאשר מדובר בעצמאי – יש להביא בחשבון שניכוי גם מפחית את ההכנסה החייבת בביטוח לאומי.  אם העצמאי נמצא במדרגת מס שולי של 23% עדיין עדיף לו מסלול הניכוי כיוון שהניכוי חוסך לו גם 16.23% ביטוח לאומי על סכום הניכוי.

הזיכוי לביטוח חיים יותר רק למי שהוא תושב ישראל, הזיכוי הינו רק למרכיב ביטוח החיים (ריסק) ולא למרכיב החיסכון, הזיכוי לפי סעיף זה יותר לגבי תשלומים לקופת גמל שלא הותרו כניכוי.

כאשר מדובר בבעל שליטה – יש לקחת בחשבון את תיקון בחוק, שהחל משנת 2012 בוטלה המגבלה על ההפרשה לקופת גמל לקצבה בעבור בעל השליטה.  ראוי ונכון לתכנן את המשך ההפקדות עבור בעל השליטה שכן גם החברה וגם בעל השליטה נהנים מהפרשות אלו.

 

 • הפרשה לקרן השתלמות –

קרן השתלמות לעצמאי – למותר לעצמאי לנכות 4.5% מהכנסתו לתשלום לקה"ל מעבר ל 2.5% מהכנסתו עד 264,000 ₪ בשנת המס 2014.

כדי לזכות במירב ההטבות יש להפקיד 7% מההכנסה מעסק עד 264,000 ₪ ומהם יהיה ניכוי עד 4.5% מ 264,000 ₪.

דהיינו מן הסכום שהופקד במגבלת הכנסה קובעת יפחיתו 2.5% מן ההכנסה הקובעת והיתרה תותר בניכוי.

אם נישום הוא שכיר ועצמאי ועל הכנסתו כשכיר שילם לו מעבידו לקה"ל סך ההכנסה לצורכי הניכוי יהיה הנמוך מבין :

 1. הכנסת הנישום מעסק או ממשלח יד.
 2. סכום התקרה בניכוי המשכורת שבעבורה שילם המעביד לקה"ל.

 

קרן השתלמות לעובד – משכורת מירבית שבגינה ניתן להפקיד היא 15,712 ₪ לחודש. שיעור ההפקדה הוא –

מעביד 7.5%, עובד 2.5% מעבר לכך יש לזקוף שווי לעובד.

 

קרן השתלמות לבעל שליטה – מותר לחברה לנכות בעבור בעל השליטה בה, תשלומים שמשלמת לקה"ל כאשר סכום זה מוגבל ל 4.5% ממשכורת החבר עד לתקרה הקבועה בסעיף.

 

זיכויים נוספים –

 • נקודות זיכוי בגין ילדים – החל משנת 2012 ינתנו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת בגרותו.
 • זיכוי על תרומות למוסד מאושר –  יעמוד על 35% מסכום התרומה.     יינתן אם סכום התרומות על מעל 190 ₪ בשנת 2014.

הזיכוי יינתן מסכום כולל של תרומות שאינו עולה על 30% מההכנסה החייבת או שאינו עולה על סכום של 9,304,000 ₪ בשנת 2014 – לפי הנמוך ביניהם.

 משרד רואה חשבון דוד בן משה מעניק שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וייעוץ עסקי, המשרד ממוקם בירושלים אך מעניק שירות לכלל הערים בארץ, נשמח לעמוד לשירותכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה