זכויות עובדים בחגים

זכויות עובדים  בחגים, המדריך המלא 

מכיוון שזכויות עובדים זהו אבן יסוד בהתנהלות של כל עסק וארגון, משרד רואה החשבון דוד בן משה מגיש לפניך את המדריך המלא לזכויות עובדים בחגים, בכל שאלה ובקשה למידע נוסף ניתן להשאיר פניה בתיבת צור קשר שבכל דף.

עבודה בערב חג

במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 7 שעות.

המשמעות היא שכל שעה מעבר לשעות עבודה אלו, היא שעה נוספת.

במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות.

במקום עבודה אשר במשך שנים עבדו בו 4 או 5 שעות בערבי חג, הופכת זכות זו במרוצת הזמן לנוהג ולתנאי בחוזה העבודה האישי של כל עובד ועובד (חוזה שבהתנהגות).

נוהג זה מחייב את המעביד להמשיך ולפעול בדרך זו.

 

חופשה בערב חג וחול המועד

יום חופשה בערב חג או בחול המועד דינו כיום חופשה מלא.

חוק חופשה שנתית מתייחס לימי חופשה מלאים, ואינו עוסק בחלקי יום חופשה.

כאשר עובד נעדר יום שלם מן העבודה, אין משמעות לשאלה כמה שעות עבודה היה אמור לעבוד באותו יום, ורואים יום היעדרות זה כיום חופשה מלא.

 

עבודה בחג

על עבודה בימי חג, חלות הוראות עבודה במנוחה שבועית.

עבור יהודי ימי חג הם מועדי ישראל ועבור מי שאינו יהודי ימי חג הם מועדי ישראל או חגי עדתו, לפי בחירת העובד.

עובד יהודי

חגי ומועדי ישראל נקבעו בסעיף 10א (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט התשי"ח 1948 והם –

שני ימי ראש השנה, יום כיפורים, יום ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות, בסך הכול 8 ימי מנוחה. בנוסף יום העצמאות הוגדר כחג לכל דבר, וכתוצאה מכך מניין ימי המנוחה עלה ל- 9 ימים.
כפי שניתן לראות, שאר הימים המיוחדים לרבות צום גדליהו, תענית אסתר, פורים וצום תשעה באב אינם כלולים במועדים שבהם מגיעה חופשה מהעבודה.
ימים אלו נחשבים ימי עבודה לכל דבר והעובד מחויב להגיע לעבודתו או לפדות יום חופשה המגיע לו כחוק.

עובד לא יהודי

יקבל דמי חגים על פי חגי דתו או בחגי ישראל, לפי בחירתו.

לעובד לא יהודי, יש זכות מלאה להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו, הקבועים בחוק.

עובד לא יהודי אשר בחר כימי חג את חגי דתו ועובד במקום עבודה הסגור בחגים יהודיים, לא יקבל כפל תשלום (הן על חגי דתו והן על החגים היהודיים). ניתן לשלם לו דמי חופשה שנתית בחגים יהודיים דהיינו לפדות לו את ימי החופשה השנתיים הצבורים לו.

יש לשלם לעובדים בעבור עבודתם בחג, לפחות 150% משכרם (תוספת של 50% על שכרם).

 

תשלום עבודה בחג

מתחלק ל 2 עובד חודשי ועובד שעתי/יומי.

עובד חודשי

עובד המקבל את משכורתו על בסיס חודש, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, ללא קשר למספר ימי העבודה או המנוחה השבועית אשר חלו באותו חודש, ובלבד שעבד את כל ימי העבודה האפשריים שבהם הוא מחויב באותו החודש.

עובד שעתי/יומי –

המעסיק מחויב לשלם תשלום מלא בעבור 9 ימי חג לעובד שעתי/יומי, לאחר שעבד שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, אם הוא לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום אחריו (אלא אם המעביד הסכים לכך).

(עובד משמרות, שלא שובץ למשמרת סמוך ליום החג, יהיה זכאי לדמי חג.)

 

עבודה בחול המועד

בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חול המועד.

לפיכך, על פי החוק, יש לראות בימי חול המועד, ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהן.

ישנם הסכמים קיבוציים בהם נקבע יום עבודה מקוצר בימי חול המועד, ומפעל עליו חל הסכם שכזה, חייב לנהוג בהתאם לאמור בהסכם.

מקובל במקומות עבודה רבים, לעבוד בימים אלה מספר שעות נמוך מאשר ימי  עבודה רגילים.

נוהג זה מחייב את המעביד להמשיך ולפעול בדרך זו שהרי נוהג זה הופך למעין חוזה שבהתנהגות ומחייב את המעביד.

 

חופשה כפויה/מרוכזת בחול המועד

הפסיקה קבעה, כי המעביד הוא אשר מסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, בכפוף להוראות החוק.

על כן, מעביד יכול להחליט, כי במהלך ערבי החג ו/או ימי חול המועד ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:

  1. על פי סעיף 9 לחוק חופשה שנתית, אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא שבעה ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על דבר ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
  2. יש לוודא, כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעביד, על חשבון ימי חופשה עתידיים. אם ישנם עובדים, אשר אין לזכותם די ימי חופשה לניצול, אין להוציאם לחופשה, ויש לזכותם בתשלום מלא בעבור ימים אלה. לחילופין, ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.

 

ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית.

בהתאם לחוק, אם ימי החג חלים במהלך החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.

 

דמי מחלה בחג

בחוק דמי מחלה אין כל התייחסות לגבי גובה התשלום עבור יום מחלה של עובד אשר חל ביום חג.

עובד אשר נעדר עקב מחלה, ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג, קיימות שתי דרכי פרשנות לגובה התשלום (שאלה זו טרם נידונה בפסיקת בתי הדין לעבודה ולפיכך, שתי הפרשנויות אפשריות):

  1. יום המחלה, שחל ביום החג, יש לשלם בשיעור של דמי מחלה, הקבוע בחוק.
  2. את יום החג יש לשלם לעובד במלואו (שכר של 100%), שכן אלמלא היה חולה, היה משולם לו יום החג במלואו.

בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים, קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.

 

שי לחג

החוק אינו מחייב את המעביד לתת לעובדיו מתנה עבור החגים. עם זאת, יש לבדוק האם המעביד מחויב במתן מתנה מכוח הסכם קיבוצי, או צו הרחבה החל עליו. אם חל על המעביד הסכם קיבוצי או צו הרחבה, יש לפעול על פי האמור בהסכם/צו.

אם המעביד נהג לאורך תקופה לתת לעובדיו מתנה לחג הינו מחויב להמשיך ולפעול בדרך זו.

מתנה לחג, נחשבת ל"טובת הנאה" על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, אשר חייבת כולה במס ועל כן יש לזקוף לעובד את שווי המתנה החל מהשקל הראשון.

 

כל האמור נאמר בלשון זכר ומתייחס גם לנקבה.

ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.  כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.Related: pros and cons of term limits for state legislators, how did the stanford goalie kill herself, the bloody verdict of verdun saw anyone caught worshipping false would be, boxing events southern california, single level homes for sale tualatin oregon, mountain view high school supply list, administrative business partner google salary, 10 reason why male education is better than female education, kevin matthews obituary, michael garza chacey poynter, halleluyah scriptures large print, bernard harvey children, goromonzi council stands, eddie kidd levi jeans advert, advantages of primary sector,Related: retrosound radio reset, chase evan martsolf, thorn hex girl necklace, amleset muchie family background, crucible quotes with page numbers, openweathermap list of cities, temperature conversion program in c using functions, asher benrubi biography, bushbury crematorium forthcoming funerals, duane and barbara patagonia, poetry on hazrat bibi fatima in urdu, is bulgaria mentioned in the bible, robert wood johnson i great grandchildren, que significa capsuleando puerto rico, h e b shortbread cookies,Related: mary, queen of scots croquet mallet, bye critter ultrasonic pest repeller, royal family crimes against humanity, the railings roger mcgough, how much is a black knight fortnite account worth, john randle bench press, rose walker obituary, dead by daylight stranger things coming back, john atkins married at first sight, pernell roberts funeral, porque los aries son tan frios, list the 17 enlisted man of the coup of 1980 with it position, intp isfp superego, rachel's roadhouse fireworks, cours universitaire en ligne,Related: doug goldstein howard stern, ut austin student suicide february 2022, function of smooth muscle, green card expired while waiting for citizenship, formula subtract 100 from the number variable salesforce, how to get a centrelink linking code, michael carroll net worth 2021, tracey stewart remarried, hunter: the reckoning book, chiffre en lettre dinars, animal competitors for surface water resources in eswatini, 10 reasons sagittarius are hard to understand, how to press charges for false cps report texas, conley v8 cobra for sale, chillthrill709 toy code generator,

השארת תגובה